STATUTUL
ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC STRAJA

Capitolul I – Denumirea, durata de funcţionare, scopul şi obiectivele casei de ajutor reciproc

Art.1 Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc STRAJA, denumită prescurtat C.A.R. STRAJA, este persoană juridică de drept privat, asociaţie fără scop patrimonial organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare reciproce a lor.

Art.2 (1) Durata de funcţionare este pe termen nedeterminat.

(2) Casa de ajutor reciproc foloseşte simbolul grafic al Asociaţiei Caselor de Ajutor Reciproc Regiunea Vest, denumită prescurtat Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, aşa cum este înregistrat la O.S.I.M..

Art.3 (1) Casa de ajutor reciproc este persoană juridică şi dobândeşte această calitate în momentul înregistrării, conform legii.

(2) Casa de ajutor reciproc poate avea în structura sa filiale, organizate ca subunităţi cu personalitate juridică şi/sau sucursale organizate ca subunităţi fără personalitate juridică.

a) Casa de ajutor reciproc îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr de cel puţin de treizeci de membri, cu organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al C.A.R. Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de C.A.R. şi cuprinse în statutul filialei. Filialele pot încheia acte juridice de dispoziţie în numele şi pe seama C.A.R., numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al C.A.R. STRAJA.

b) Casa de ajutor reciproc îşi poate constitui sucursale, organizate ca subunităţi fără personalitate juridică. Sucursalele vor funcţiona şi desfăşura activităţi conform Statutului CAR STRAJA şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.

(3) Sediul C.A.R. STRAJA este situat în Lupeni, strada Tudor Vladimirescu, nr.82.

Art.4 Scopul casei de ajutor reciproc este sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi.

Art.5 (1) Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc îl constituie atragerea de fonduri sociale, numai de la membrii săi, acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor de funcţionare şi constituirea fondurilor statutare. Dobânda aferentă bonificării fondului social al membrilor se va putea calcula și lunar la nivelul prevăzut în bugetul anual de venituri și cheltuieli, urmând ca regularizarea anuală să se efectueze la finele exercițiului financiar anual.

(2) Misiunea casei de ajutor reciproc o constituie oferirea de servicii financiare de creditare, economisire şi educaţie financiară a membrilor, cu precădere a precădere a salariaților, întreprinzatorilor și fermierilor, fără discriminare de vârstă și gen, din zonele rurale și urbane, pentru a-şi satisface nevoile financiare personale și în mod deosebit pe cele de dezvoltare și de finanțare a unor activități generatoare de profit.

(3) Viziunea casei de ajutor reciproc este dorinţa de a se face cunoscută în piaţa financiară şi în comunitate, ca partener de încredere în educaţia financiară, întrajutorarea şi finanţarea nevoilor personale şi de dezvoltare a membrilor.

(4) Valorile casei de ajutor reciproc - să fie recunoscută pentru integritate, competență, profesionalism și loialitate față de organizație și față de membrii ei, angajații instituției dând dovadă de initiaţivă, spirit de echipă, performanță și creativitate.

(5) Strategia casei de ajutor reciproc o constituie:

 1. Dezvoltarea geografică prin deschiderea de noi subunităţi pe întreg teritoriul ţării;
 2. Atragerea de noi membri din rândul salariaţilor şi din alte segmente ale societăţii, cum ar fi: mici întreprinzători, persoane fizice autorizate, administratori şi patroni ai unor societăţi comerciale, etc.
 3. Educarea şi încurajarea membrilor în sensul de a economisi şi a folosi responsabil împrumuturile contractate.

(6) Activitatea casei de ajutor reciproc este nonprofit şi are la bază următoarele obiective:

a. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;

b. întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi;

c. încurajarea membrilor în a contribui la constituirea fondului social în cadrul C.A.R. şi protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor şi devalorizării printr-o administrare prudentă a fondului social al membrilor şi prin oferirea unui câştig echitabil ( dobândă) şi real pentru aceste fonduri sociale;

d. asigurarea de servicii de consultanţă membrilor C.A.R., în legătură cu acordarea împrumuturilor;

e. participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor obşteşti, potrivit prevederilor statutului propriu şi a normelor financiare în vigoare;

f. asigurarea, în mod egal, a aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru;

g. promovarea unor programe educaţionale privind împrumuturile şi alte servicii necesare membrilor;

h. acordarea de ajutoare cu caracter social umanitar membrilor. În cazul decesului unui membru, a soţului sau soţiei acestuia, precum şi a altui membru de familie aflat în întreţinerea legală a sa, acordarea unui ajutor de deces nerambursabil, urmaşilor acestuia, în cuantumul stabilit de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor şi cuprins în regulamentul special aprobat în acest scop;

i. asigurarea încasării tuturor împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut, utilizând toate căile statutare şi legale în acest scop;

j. sprijinirea membrilor prin acordarea altor ajutoare cu caracter social, în situații deosebite privind sănătatea, educația şi familia. Acestea se vor acorda în baza unor regulamente aprobate de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor.

Art.5 (7) Activităţile înscrise în obiectul secundar, altele decât cele de creditare, vor fi efectuate numai în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul de activitate.

 

Capitolul II – Principiile de organizare, funcţionare, afiliere şi reprezentare a caselor de ajutor reciproc

Art.6 Casa de ajutor reciproc se organizează de cel puţin 30 de persoane care obţin venituri de natură salarială sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată, în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, prin asociere, în cadrul unităţii în care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau la nivel teritorial.

Art.7 Principiul fundamental de organizare şi funcţionare al C.A.R. este independenţa în raporturile cu alte organizaţii obşteşti, organizaţii politice, sindicate, organe economice, de stat sau administrative.

Art.8 Casa de ajutor reciproc îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului statut, aprobat de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor), cu respectarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor completată şi modificată prin Legea nr.135/2003, a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi a altor reglementări legale în domeniu.

Art.9 În activitatea casei de ajutor reciproc se aplică următoarele principii democratice de organizare şi funcţionare:

a. alegerea, prin vot, a organelor proprii de conducere şi de control;

b. caracterul democratic al organelor de conducere şi de control, conducerea colectivă şi răspunderea solidară a acestora;

c. adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi, cu excepţia acelora privind modificarea statutului, afilierea la Asociaţia Caselor de Ajutor Reciproc Regiunea Vest, fuziunea sau lichidarea, când sunt necesare 2/3 din voturile delegaților participanţi;

d. prezentarea şi raportarea periodică a situaţiei organizatorice şi a fondurilor precum şi regulile de previziune şi gestiune a riscurilor;

e. controlul efectuat de cenzorii proprii şi de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest ;

f. prezentarea anuală, în adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor), a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.

Art.10 Afilierea / dezafilirea

10. a. Casa de ajutor reciproc, conform hotărârii adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) membrilor, exprimată de votul a cel puţin 2/3 dintre cei prezenţi, este afiliată la Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, care-i asigură supravegherea, controlul şi îndrumarea metodologico - juridică pentru desfăşurarea întregii activităţi.

10. b. Dezafilierea casei de ajutor reciproc de la Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest se realizează în condiţii similare art.10.a.

10. c. Cu cel puţin 30 de zile înainte de convocarea adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) prin care se discută intenţia de dezafiliere, se transmite Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest o notificare oficială în care se prezintă motivarea explicită a intenţiei de dezafiliere.

10. d. Conducerea casei de ajutor reciproc este obligată să prezinte membrilor convocaţi la adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) în vederea dezafilierii, conţinutul notificării şi răspunsul, după caz, al Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest. Dacă la adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) participă reprezentanţi ai Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest, li se dă posibilitatea acestora să-şi exprime punctul de vedere.

Art.11 Reprezentarea C.A.R.

11.1 Casa de ajutor reciproc este reprezentată la nivel teritorial de preşedinte sau de directorul economic şi de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, care o poate reprezenta şi la nivel naţional sau internaţional.

Art.12 Supravegherea casei de ajutor reciproc

12.1 Activitatea casei de ajutor reciproc este supravegheată de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, în baza exigenţelor europene, a indicatorilor şi a normelor emise de aceasta, în vederea asigurării stabilităţii financiare a casei.

12.2 Casa de ajutor reciproc trebuie să raporteze Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest indicatorii de supraveghere, în conformitate cu normele adoptate.

12.3 Casa de ajutor reciproc este obligată să pună la dispoziţia personalului împuternicit cu supravegherea şi controlul activităţii toate documentele financiar-contabile, administrative, operativ curente şi organizatorice proprii, precum şi orice alte documente relevante solicitate pentru realizarea supravegherii.

 

Capitolul III – Membrii casei de ajutor reciproc

 

Art.13 Calitatea de membru. Înscrierea membrilor

13.1 Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada obținerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.

13.2 Membri ai C.A.R. pot fi persoane fizice majore, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.1., precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat și aflați în alte condiții prevăzute de lege.

Pentru evidența membrilor minori casa de ajutor reciproc va organiza o secție distinctă în care pot fi cuprinși și minori înscriși la solicitarea părinților ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu acest profil social și nepatrimonial. Condițiile, limitele și modul de dobândire a calității de membru minor sunt cele prevăzute în regulamentele privind constituirea fondului social Viitorul.

13.3 Membri ai C.A.R. pot fi persoane fizice. Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de Consiliul director.

13.4 Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

13.5 Pensionarii care realizează venituri de natură salarială sau obţinute în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată, pot deveni membri ai C.A.R..

13.6 Şomerii pot deveni membri ai C.A.R. dacă fac dovada realizării de venituri asimilate celor prevăzute la art.13.1, iar cei care au calitatea de membri şi devin şomeri, pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

13.7 Calitatea de membru se obţine după achitarea aportului iniţial şi constituirea fondului social în limitele stabilite de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor).

13.8 Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi a concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata unei eventuale suspendări a contractului de muncă, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

13.9 Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membri.

13.10 Casa de ajutor reciproc trebuie să ţină evidenţa membrilor într-un registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.

13.11 Fiecare membru al casei de ajutor reciproc trebuie să aibă acces la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor.

Art.14 Încetarea calităţii de membru; Retragerea, excluderea membrilor

14.1. Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă. Cererea trebuie analizată de Consiliul director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii.

Un membru al casei de ajutor reciproc nu poate solicita retragerea decât după ce şi-a achitat ratele, dobânzile şi alte datorii aferente împrumutului accesat, în conformitate cu graficul de restituire, compensarea împrumutului din fondul social nefiind acceptată, decât în situaţiile prevăzute de normele interne de creditare.

Un membru nu poate solicita retragerea nici în cazul în care este girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, accesat de alt membru. Se va putea retrage numai în cazul în care va propune în locul său un alt girant acceptat de CAR, în aceleași condiții.

În cazul cererilor de retragere formulate de membri care nu au un împrumut în derulare, nu au garantat unele împrumuturi și nu au alte obligaţii faţă de C.A.R. STRAJA, retragerea va fi aprobată în prima şedinţă a Consiliului director, iar fondul social i se restituie acestuia în baza unei programări, în termen de cel mult 12 luni de la formularea cererii.

14.2 Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

 1. producerea de prejudicii morale sau materiale casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
 2. nerespectarea hotărârilor adunării generale (conferinţei reprezentanţilor);
 3. nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
 4. nedepunerea contribuţiei lunare la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) sau de Consiliul director.

Hotărârea privind încetarea calităţii de membru ( de drept sau excludere) se ia de Consiliul director.

 

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile membrilor

 

Art.15 Drepturile membrilor

15.1 Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 1. să participe la adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, să primească împrumuturi în cuantumul şi în condiţiile aprobate de Consiliul director, potrivit normelor interne de creditare;
 3. să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc și de formele de asistenţă socială în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director și aprobate de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor);
 4. să participe la repartizarea excedentului, proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru; Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferenţiat, în funcţie de vechimea neîntreruptă în C.A.R. şi a altor criterii;
 5. să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
 6. să solicite, cu aprobarea Consiliului director, reeşalonarea ratelor, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri, să beneficieze în cazuri justificate, de o perioadă de graţie, în care achită numai dobânda asupra împrumutului;
 7. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 8. să se adreseze organelor de conducere ale Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
 9. să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiară;
 10. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;
 11. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R;
 12. să participe la sesiunile de educaţie financiară oferite membrilor de casa de ajutor reciproc.

15.2 În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., Consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea adunării generale (conferinţa reprezentanţilor), pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor. Dacă nu se dă curs cererii de către Consiliul director, convocarea se va face de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, pe baza informaţiilor sau constatărilor certe, deţinute de acestea în scris, după o temeinică verificare.

15.3 În cazul decesului membrului, moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de Consiliul director, ţinându-se cont de vechimea ca membru CAR al defunctului, conform prevederilor regulamentului special întocmit în acest scop.

Art.16 Obligaţiile membrilor

16.1 Membrii au următoarele obligaţii:

 1. să studieze prevederile statutului C.A.R., iar la înscriere să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 2. să respecte prevederile Statutului casei de ajutor reciproc, Normele interne de creditare, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Hotărârile adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) şi Deciziile Consiliului director;
 3. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor adunării generale (conferinţa reprezentanţilor);
 4. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 5. să depună la fondul social o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor);
 6. să achite lunar contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social - umanitar şi a altor fonduri stabilite de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor).
 7. să achite ratele, dobânda şi orice alte costuri aferente împrumutului contractat, în condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
 8. să informeze casa de ajutor reciproc asupra oricărei modificări privind datele personale.

Capitolul V – Organele de conducere, îndrumare şi control

Art.17 Organele de conducere şi de control ale Casei de ajutor reciproc sunt:

 1. adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor;
 2. consiliul director;
 3. comisia de cenzori.

Art.18. Adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor):

18.1 Adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) este organul suprem de conducere al casei de ajutor reciproc.

18.2 În cazul în care, datorită numărului mare de membri şi a dispersiei acestora în teritoriu la adunarea generală nu poate fi asigurată prezenţa majoritară a membrilor, se convoacă conferinţa reprezentanţilor casei de ajutor reciproc conform normei de reprezentare şi a criteriilor stabilite de Consiliul director.

18.3 Adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) se constituie din reprezentanţii membrilor casei de ajutor reciproc, aleşi şi delegaţi din partea filialelor, sucursalelor şi punctelor de lucru ale casei de ajutor reciproc, din rândul celor ce deţin cele mai mari fonduri sociale, desfăşoară o activitate continuă şi eficientă în cadrul CAR, au vechime în cadrul casei de ajutor reciproc.

18.4 Adunările generale (conferinţele reprezentanţilor) casei de ajutor reciproc pot fi ordinare sau extraordinare.

18.5 Adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) se poate desfăşura atât prin prezenţa fizică a delegaţilor cât şi prin vot prin corespondenţă, în cazuri cu totul special şi când prezenţa fizică a delegaţilor nu este posibilă. Consiliul director va elabora o procedură privind modul de organizare prin corespondenţă.

Art.19 Convocarea adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) membrilor casei de ajutor reciproc.

19.1 Adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) ordinară se convoacă anual de către Consiliul director, de regulă până la finele trimestrului I al anului următor. Adunarea generală ( conferinţa reprezentanţilor) se poate desfăşura, atunci când necesitatea o impune, şi prin corespondenţă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, cu respectarea reglementării interne elaborată de către Consiliul director.

19.2 Adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) extraordinară poate fi convocată ori de câte ori este necesar de către:

 1. consiliul director;
 2. comisia de cenzori, prin vot în unanimitate;
 3. Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest;
 4. membrii casei de ajutor reciproc, prin voinţa exprimată în scris a cel puţin o treime din numărul acestora.

Adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) extraordinară are un scop bine determinat ce va fi anunţat în deschiderea lucrărilor. Nici o altă problemă nu se va discuta cu această ocazie.

19.3 Convocarea adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) casei de ajutor reciproc se face cu cel puţin 10 zile înaintea datei fixate, prin mijloace convenite de Consiliul director. În cazul adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) extraordinare convocate de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, Consiliul director al acestora va stabili ordinea de zi, data, ora, locul de desfășurare, norma de reprezentare și modalitatea de efectuare a convocării.

19.4 La prima convocare, adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) este legal constituită dacă la lucrări participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor (delegaţilor).

19.5 La o a doua convocare, adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) este legal constituită indiferent de numărul delegaţilor prezenţi.

19.6 Convocarea membrilor în cazul Adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) prin corespondenţă se face cu respectarea procedurilor proprii şi a reglementărilor legale în domeniu.

Art.20(1) Hotărârile adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) se adoptă cu majoritate simplă de voturi, exprimată de cei prezenţi la lucrări, cu excepţia hotărârilor care privesc modificarea statutului, afilierea la Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, fuziunea sau lichidarea casei de ajutor reciproc, care se adoptă prin votul a 2/3 dintre membrii prezenţi.

(2) Cu ocazia tuturor adunărilor generale (conferinţelor reprezentanţilor) se încheie procese verbale care sunt contrasemnate de preşedinte şi de secretar şi constituie acte permanente ale casei de ajutor reciproc.

Art.21 Competenţele adunării generale (conferinţa reprezentanţilor):

21.1 modifică, completează şi aprobă statutul propriu, ratifică modificările propuse de Consiliul director la Normele interne de creditare, la Regulamentul Intern, la Regulamentul de organizare şi funcţionare și la Regulamentele speciale.

21.2 dezbate şi aprobă raportul anual al Consiliului director și acordă descărcarea de gestiune, a acestuia, raportul cenzorilor, Normele interne de creditare și Bugetul de venituri și cheltuieli;

21.3 analizează şi aprobă activitatea financiară a casei de ajutor reciproc;

21.4 dezbate propunerile Consiliului director privind modul de repartizare a excedentului înregistrat la închiderea exerciţiului pentru anul financiar expirat şi aprobă cota procentuală de repartizare pe fiecare destinaţie;

21.5 hotărăşte asupra cuantumului ajutorului de deces (nerambursabil), a altor forme de ajutor de natură socială, a modului de constituire a fondurilor necesare şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi contribuţia la constituirea şi completarea anuală a fondurilor aprobate a se constitui la nivelul Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest;

21.6 alege, prin vot, o dată la 4 ani, Consiliul director şi cenzorii, iar anual delegaţii la conferinţa Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest; preşedintele, vicepreşedintele, secretarul, preşedintele cenzorilor se aleg direct pe funcţii; directorul general/directorul economic (contabil şef) face parte de drept din Consiliul director, el fiind confirmat anual în funcţie de către adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor). Preşedintele casei de ajutor reciproc trebuie să aibă de regulă pregătire superioară, o vechime de cel puţin 8 ani în funcţii de conducere deţinute în sistemul C.A.R., putându-şi desfăşura activitatea în mod obştesc, în baza unui contract de mandat sau a unui contract individual de muncă, potrivit Regulamentului Intern și a Contractului Colectiv de Muncă. În cazul în care preşedintele are încheiat contract individual de muncă sau de mandat, CAR nu va prevedea în organigrama proprie funcţia de director general.

21.6.1. Adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) poate alege din rândul preşedinţilor cu merite deosebite în consolidarea C.A.R., un preşedinte onorific care poate participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului director.

21.7 revocă mandatul Consiliului director, al cenzorilor sau al unor membri ai acestor organe, înainte de expirarea termenelor pentru care au fost alese, în cazul în care şi-au pierdut calitatea de membri, nu mai pot activa din diferite motive, au încălcat statutul C.A.R. sau hotărârile adunării generale (conferinţei reprezentanţilor), au comis abuzuri sau erori grave în gestionarea fondurilor; au fost urmăriţi pentru fapte penale şi condamnaţi prin sentinţe penale definitive sau nu şi-au achitat datoriile la C.A.R.

21.8 aprobă componența nominală a colectivului de sprijin, organism de lucru al Consiliului director având caracter obștesc. Membrii colectivului de sprijin își pot desfășura activitatea atât în incinta cât și în afara sediului CAR. Pentru activitatea desfășurată ei pot beneficia de premii lunare sau ocazionale stabilite de Consiliul director, în limita prevederilor bugetului aprobat de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor.

21.9 hotărăşte folosirea fondurilor şi împuterniceşte în acest scop consiliul director;

21.10 hotărăşte în legătură cu afilierea la Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest;

21.11 hotărăşte în legătură cu fuzionarea cu alte case de ajutor reciproc, divizarea sau lichidarea casei de ajutor reciproc;

21.12 aprobă înfiinţarea de filiale şi sucursale şi înregistrarea acestora, potrivit legii, la grefa instanţei competente;

21.13 aprobă sau confirmă, după caz, investiţiile imobiliare propuse a fi achiziţionate în scopul dezvoltării activităţii;

21.14 aprobă desemnarea lichidatorilor, în cazul dizolvării şi lichidării casei de ajutor reciproc din iniţiativa membrilor, prin hotărârea adunării generale (conferinţa reprezentanţilor);

21.15 alege, candidaţii pentru Consiliul director sau pentru comisia de cenzori a Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest;

21.16 hotărăşte în orice alte situaţii pentru care, în legislaţia română, este prevăzută necesitatea aprobării adunării generale (conferinţei reprezentanţilor);

21.17. Stabilește ca beneficiari reali ai activității C.A.R. STRAJA, potrivit prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, pe membrii Consiliului director al acesteia;

21.18. Hotărârile adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) pot fi contestate la Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest sau în justiţie, după caz, dacă acestea nu sunt conforme cu prevederile statutare sau cu reglementările legale în vigoare, de către orice membru care a votat împotrivă şi a cerut să se consemneze aceasta în procesul verbal. Contestaţia se va înainta, în scris, în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii.

Art.22 Consiliul director

22.1 Consiliul director al casei de ajutor reciproc este organul executiv de conducere a activităţii între două adunări generale (conferinţe ale reprezentanţilor) şi este format dintr-un număr impar de membri, numărul minim fiind de 3 membri şi 2 membri supleanţi care pot fi cooptați ca membri în ordine alfabetică și numai în cazul în care un membru ales de adunarea generală (conferința reprezentanţilor) devine indisponibil și nu poate participa din motive obiective la activitatea de conducere.

Dacă numărul membrilor şi volumul activităţii o impune, Consiliul director poate alege un birou executiv care să rezolve problemele curente între şedinţe. Membrii Consiliului director trebuie să fie aleşi din rândul membrilor care deţin fondurile sociale cele mai mari, au desfăşurat, cu caracter de continuitate, o activitate utilă in favoarea CAR. Consiliul director este îndreptăţit să supună ratificării adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) şi alte criterii suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească membrii casei de ajutor reciproc pentru a putea fi delegaţi la adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) şi pentru a putea candida în vederea alegerii în organele de conducere sau de control.

22.2 Activitatea Consiliului director este bazată pe principiile voluntariatului. Membrii Consiliului director pot fi remuneraţi cu o indemnizaţie, în limitele cuprinse în grila anexată la Contractul Colectiv de Muncă sau la Regulamentul Intern şi în baza prevederilor bugetare.

22.3 Nu pot fi membri ai Consiliului director şi dacă sunt pierd această calitate, persoane care sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, rude de gr. I, și II, sau soţi între ei sau cu salariaţii casei de ajutor reciproc.

22.4Şedinţele Consiliului director sunt legal constituite în prezenţa a 2/3 din membri, iar hotărârile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi la lucrări. Şedinţele Consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă.

22.5 Şedinţele de lucru ale Consiliului director sunt conduse de preşedintele casei de ajutor reciproc, iar în lipsă de către un locţiitor desemnat.

22.6 Consiliul director poate alege dintre membrii săi un comitet de împrumuturi.

Art.23 Obligaţiile Consiliului director:

23.1 se întruneşte lunar în şedinţe de lucru pentru rezolvarea problemelor curente sau ori de câte ori este necesar;

23.2 apără drepturile statutare ale membrilor casei de ajutor reciproc;

23.3 asigură aplicarea prevederilor statutului, a hotărârilor adunării generale (conferinţei reprezentanţilor), ale Contractului colectiv de muncă și ale Regulamentului intern;

23.4 asigură realizarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli;

23.5 convoacă adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor), aprobă norma de reprezentare şi criteriile de stabilire a delegaţilor, propune ordinea de zi;

23.6 pregăteşte şi asigură condiţiile de desfăşurare a lucrărilor adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor); ia măsurile necesare pentru mobilizarea membrilor, potrivit prevederilor statutului;

23.7 asigură îndeplinirea dispoziţiilor ce decurg din actele de control ale cenzorilor proprii şi din rapoartele de verificare şi supraveghere ale Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest;

23.8 organizează ţinerea registrelor privind evidenţa şedinţelor de lucru ale adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) şi ale consiliului director;

23.9 întocmeşte şi afişează Regulamentul intern întocmit în baza prevederilor Codului Muncii, normele de protecţia muncii, de prim ajutor şi P.S.I., în conformitate cu prevederile legale;

23.10 aprobă documentaţia întocmită pentru trecerea la venituri (rezerve) a creditorilor care nu pot fi găsiţi;

23.11 răspunde de integritatea şi siguranţa fondurilor membrilor acţionând pentru restituirea împrumuturilor conform graficelor sau pentru executarea silită a creanţelor cu sprijinul altor instituţii;

23.12 este responsabil de angajarea personalului, de legalitatea contractelor de muncă şi de mandat;

23.13 îndeplineşte alte obligaţii stabilite de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor.

Art.24 Competenţele Consiliului director:

24.1 analizează şi aprobă bugetul anual al casei de ajutor reciproc în vederea prezentării spre ratificare în adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor);

24.2 aprobă achiziţionarea sau schimbarea sediului social al casei de ajutor reciproc, al sucursalelor şi filialelor acesteia.

24.3 analizează şi propune adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) ordinare cotele privind repartizarea excedentului la finele exerciţiului pentru anul financiar încheiat;

24.4 stabileşte organigrama şi statul de funcţii, în limita cărora se poate angaja personalul salariat, pe baza anexelor Contractului Colectiv de Muncă sau ale Regulamentului intern;

24.5 angajează personalul salariat în limita statului de funcțiuni și organigramei. Angajările se fac prin concurs, examen sau interviu, din comisia de examinare făcând parte ca invitat, un cadru de conducere delegat al Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest. Aprobă referatele privind aplicarea de sancţiuni disciplinare salariaților atunci când constată abateri grave de la disciplina contractuală şi de la legislaţia în vigoare, desemnând o comisie în vederea cercetării prealabile potrivit Codului Muncii.

24.6 aprobă documentaţia întocmită pentru executarea silită a creanţelor din împrumuturi şi dobânzi nerestituite conform contractelor, transferarea, în evidenţa specială, în afara bilanţului a debitorilor pentru care s-a împlinit termenul legal de prescripţie, după ce s-a făcut dovada că au fost epuizate toate căile legale privind recuperarea, precum şi suportarea din fondul de risc şi/sau diminuarea corespunzătoare a ajustărilor constituite pentru acoperirea pierderilor din împrumuturi;

24.7 analizează şi aprobă cererile de înscriere, transfer, retragere, reînscriere, reclamaţiile, propunerile şi sesizările membrilor, soluţionează plângerile referitoare la neadmiterea sau excluderea unui membru, sau dispute între membri şi C.A.R.

24.8 stabileşte politica de acordare a împrumuturilor şi asigură utilizarea depunerilor, conform hotărârii adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) membrilor;

24.9 asigură urmărirea şi recuperarea debitelor;

24.10 reprezintă casa de ajutor reciproc în raporturile cu terţi, prin preşedinte şi directorul economic/contabilul şef;

24.11 face publicitate activităţii casei de ajutor reciproc;

24.12 stabileşte dobânzile la împrumuturile acordate şi la garanţiile constituite de gestionari şi administratori conform legii;

24.13 solicită luarea tuturor măsurilor pentru garantarea integrităţii fondurilor membrilor casei de ajutor reciproc;

24.14 aprobă cererile de împrumut, în condiţiile în care nu există derogare către comitetul de împrumuturi sau alte persoane împuternicite;

24.15 aprobă cererile pentru reeşalonarea ratelor, din împrumuturile contractate, în derulare;

24.16 aprobă, la propunerea directorului economic/contabilului şef, suportarea, din fondul de risc a împrumuturilor şi dobânzilor declarate nerecuperabile şi transferul acestora într-un cont în afara bilanţului, scoaterea din uz şi casarea bunurilor uzate;

24.17 decide, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, în situaţiile de conflict intervenite;

24.18 aprobă, în cazuri bine justificate, angajarea de împrumuturi pentru casa de ajutor reciproc din fondul de lichidităţi constituit la nivelul Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest sau din alte surse legale;

24.19 aprobă comisioanele de lucru practicate de CAR, atât ca valoare cât şi ca mod de implementare, formulează şi completează Normele interne de creditare, Regulamentul Intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, urmând a se valida în proxima adunare generală (conferinţa reprezentanţilor).

24.20 Membrii Consiliului director sunt solidar răspunzători faţă de casa de ajutor reciproc pentru modul în care îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, cu excepţia celor care s-au opus adoptării hotărârilor considerate nelegale şi care au cerut consemnarea punctului lor de vedere în procesul verbal de şedinţe, au informat în scris comisia de cenzori şi Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest în termen de 7 zile de la adoptarea hotărârilor;

Art.25 În cazul în care adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor alege un Birou executiv, acestuia i se delegă următoarele responsabilităţi şi competenţe:

Competenţele biroului executiv:

25.1 asigură aplicarea statutului, a hotărârilor adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor), ale Contractului Colectiv de Muncă şi ale Regulamentului intern;

25.2 Activitatea biroului executiv este analizată de Consiliul director;

25.3 Biroul executiv asigură conducerea operativă a activităţii casei. El prezintă la fiecare şedinţă a Consiliului director, o informare cu privire la activitatea desfăşurată;

25.4 Biroul executiv este convocat în şedinţe lunare ordinare sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor şi proiectul ordinei de zi al acestora se stabileşte de preşedinte împreună cu directorul general/directorul economic/contabilul şef, sau la cererea justificată a două treimi din membrii săi cu cel puţin 48 de ore înainte de data fixată. În situaţii urgente, convocarea se poate face oricând; Şedinţele Biroului executiv pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare la distanţă.

25.5 asigură realizarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli;

25.6 întocmeşte şi afişează Regulamentul intern întocmit în baza prevederilor Codului Muncii, normele de protecţia muncii, de prim ajutor şi P.S.I., în conformitate cu prevederile legale;

25.7 este responsabil de angajarea celor mai competente persoane şi răspunde dacă păstrează în funcţii persoane incompetente;

25.8 stabileşte organigrama şi statul de funcţii, în limita cărora se poate angaja personalul salariat, pe baza normelor emise de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest;

25.9 angajează, cu sprijinul Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest, prin concurs sau examen personalul salariat; angajările se fac pe baza normelor emise de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest, iar salariile se negociază; aplică sancţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului individual de muncă, atunci când constată abateri grave de la disciplina contractuală şi de la legislaţia în vigoare;

25.10 analizează şi aprobă cererile de înscriere, transfer, retragere, reînscriere, reclamaţiile, propunerile şi sesizările membrilor;

25.11 stabileşte politica de acordare a împrumuturilor şi asigură utilizarea depunerilor, conform hotărârii adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) membrilor;

25.12 asigură urmărirea şi recuperarea debitelor;

25.13 reprezintă casa de ajutor reciproc în raporturile cu terţi, prin preşedinte şi /sau directorul economic/contabilul şef;

25.14 face publicitate activităţii casei de ajutor reciproc;

25.15 stabileşte dobânzile la împrumuturile acordate şi la garanţiile constituite de gestionari si administratori în raport de politicile pieţei financiare, stabileşte regimul de aplicare şi nivelul comisioanelor practicate de CAR STRAJA;

25.16 solicită luarea tuturor măsurilor pentru garantarea integrităţii fondurilor membrilor casei de ajutor reciproc;

25.17 aprobă cererile de împrumut, în condiţiile în care nu există derogare către comitetul de împrumuturi sau alte persoane împuternicite;

25.18 aprobă cererile pentru reeşalonarea ratelor, din împrumuturile contractate, în derulare;

25.19 decide, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, în situaţiile de conflict intervenite;

25.20 aprobă, în cazuri bine justificate, angajarea de împrumuturi pentru casa de ajutor reciproc, din fondul de lichidități administrat de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest;

25.21 Biroul executiv analizează şi adoptă hotărâri în baza informărilor, rapoartelor, referatelor şi avizelor de specialitate emise de compartimentele de lucru ale aparatului propriu, prezentate prin directorul economic.

25.22 Atribuţiile principale ale Biroului executiv sunt:

a) exercită orice atribuţii stabilite de Consiliul director sau de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor);

b) reprezintă, prin semnătura preşedintelui şi/sau a directorului economic/contabilului şef, Casa de Ajutor Reciproc STRAJA.

c) propune Consiliului director proiectul ordinei de zi a şedinţelor acestuia şi pe cea a adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor).

25.23 Participarea membrilor Biroului executiv la şedinţe este obligatorie. Biroul executiv poate stabili membrilor săi responsabilităţi pentru derularea în bune condiţii a activităţii casei.

25.24 Şedinţele Biroului executiv sunt legal constituite în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte sau de o altă persoană desemnată. La şedinţele biroului executiv pot participa în calitate de invitaţi, fără drept de vot, membrii comisiei de cenzori.

25.25 În exercitarea atribuţiilor, Biroul executiv adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

25.26 Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor, membrul Biroului executiv care, fie personal, fie prin soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Hotărârile adoptate cu încălcarea acestor dispoziţii, sunt nule de drept. Nulitatea se constată în Consiliul director la sesizarea oricărei persoane din C.A.R. STRAJA.

25.27 Prezenţa la şedinţe, ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un proces verbal semnat de membrii biroului. Procesul verbal se întocmeşte într-un registru special, numerotat şi parafat, care se păstrează la sediul casei de ajutor reciproc;

25.28 Membrii Biroului executiv pot beneficia de indemnizaţii şi de premii ocazionale în limitele orientative ale anexei la contractual colectiv de muncă sau la Regulamentul intern;

Art.26 Cenzorii, rol şi responsabilităţi; alegerea membrilor Comisiei.

26.1 Casa de ajutor reciproc este verificată de cenzorii proprii aleşi şi de organele de control ale Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest. Cenzorii sunt subordonaţi numai adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) membrilor.

26.2 Cenzorii asigură respectarea legislaţiei în domeniul financiar-contabil, a prevederilor statutului, astfel încât să prevină frauda internă sau alte deficienţe în activitatea casei de ajutor reciproc.

26.3 Verifică cel puţin o dată pe lună, soldul faptic al tuturor gestiunilor de casierie şi concordanţa acestuia cu cel scriptic din registrele de casă, după ce s-a asigurat că a fost stabilit corect.

26.4 Lunar, prin sondaj, verifică:

 1. modul de organizare şi conducere a evidenţei contabile privind operaţiunile de casierie şi bancă;
 2. procedurile şi modul de acordare a împrumuturilor şi de încasare a ratelor de restituire;
 3. calculul dobânzilor asupra împrumuturilor, a penalităţilor de restituire.

26.5 Verifică lunar asigurarea concordanţei între evidenţa contabilă sintetică şi cea analitică.

26.6 Verifică modul de recuperare a împrumuturilor şi a dobânzilor nerestituite în termenele contractuale.

26.7 Verifică şi certifică toată documentaţia propusă Consiliului director pentru aprobarea suportării din rezerva de risc şi transferarea în evidenţă specială, în afara bilanţului a împrumuturilor şi a dobânzilor restante pentru care a intervenit termenul de prescripţie, dacă pentru prescrierea acestora nu există salariaţi vinovaţi.

26.8 Verifică trimestrial dacă toate cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale şi limitele stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor.

26.9 Constatările şi măsurile propuse pentru remedierea deficienţelor sunt aduse la cunoştinţa Consiliului director, care va lua măsurile ce se impun.

26.10 În verificările efectuate, cenzorii vor respecta politicile şi prevederile stabilite de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest.

26.11 Verifică modul de respectare a responsabilităţilor fiecărui salariat conform fişei postului.

Art.27 (1) Membrii comisiei de cenzori şi preşedintele acesteia sunt aleşi de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) dintre membri.

(2) Cenzorii, în număr de minim 3 şi 2 supleanţi trebuie să aibă pregătire economico - financiar-contabilă. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil, acesta putând fi cooptat şi din afara membrilor C.A.R.

(3) Cenzorii nu pot fi salariaţi ai casei de ajutor reciproc, nu pot fi rude sau soţi cu membrii consiliului director şi nici cu salariaţii C.A.R.

(4) Cel puţin un cenzor participă, fără drept de vot, la şedinţele consiliului director.

(5) Cenzorii răspund solidar conform normelor legale pentru neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate ca urmare a alegerii lor în această funcţie, cu excepţia celor care menţionează în procesul verbal de verificare opinii separate privind sesizarea încălcărilor statutului sau ale prevederilor legale, imposibilitatea exercitării atribuţiilor de control din cauza unui angajat sau a Consiliului director şi au anunţat Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest la care casa de ajutor reciproc este afiliată.

Art.28 Procesele verbale ale şedinţelor consiliului director, ale comitetului de împrumuturi şi cele încheiate de cenzori vor fi întocmite în scris. Acestea fac parte din evidenţa permanentă a casei de ajutor reciproc şi sunt la dispoziţia membrilor C.A.R.

Art.29 Comitetul de împrumuturi

29.1 Comitetul de împrumuturi este compus din 3 membri şi se constituie atunci când Consiliul director consideră că este necesar.

29.2 Membrii comitetului de împrumuturi sunt desemnaţi numai dintre membrii Consiliului director, Colectivul de sprijin sau dintre salariaţi.

29.3 Comitetul de împrumuturi are următoarele obligaţii:

 1. să determine limitele şi atribuţiile personalului salariat în aprobarea împrumuturilor;
 2. să se întâlnească zilnic sau ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea problemelor specifice;
 3. să analizeze şi să aprobe cererile de împrumuturi;
 4. să revadă cererile de împrumut şi să ia decizii asupra lor în limitele sale de competenţă dacă a delegat aprobarea împrumuturilor directorului economic/contabilului şef şi personalului angajat;
 5. să revadă şi să confirme toate cererile de împrumut care au fost refuzate de directorul economic/contabilul şef şi personalul angajat;
 6. alte obligaţii stabilite de consiliul director.

Art.30 Directorul economic/contabilul şef al casei de ajutor reciproc, directorul executiv şi fiecare salariat, vor desfăşura activitatea în baza fişei postului anexă la Contractul colectiv de muncă și la Regulamentul Intern.

 

Capitolul VI – Aporturi, rezerve şi fonduri

 

Art.31 Patrimoniul casei de ajutor reciproc este constituit la înfiinţare sub formă de aport social al membrilor iniţiali şi se completează prin depunerea aportului de către fiecare nou membru.

Art.32 Pentru realizarea obiectului şi scopului casei de ajutor reciproc, prin bugetul de venituri şi cheltuieli se prevăd fonduri pentru fiecare capitol de cheltuieli, urmărindu-se asigurarea surselor de constituire şi modul de cheltuire a acestora, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

Art.33 Fondurile folosite de casa de ajutor reciproc în realizarea obiectului de activitate

33.1 Casa de ajutor reciproc utilizează în acordarea de împrumuturi următoarele fonduri:

a. fonduri proprii, permanente ale casei:

- aporturi – taxa de înscriere;

- rezerve statutare;

- rezerve de risc;

- alte rezerve.

b. fonduri rambursabile sau atrase:

 • fondul social, constituit din depunerile membrilor;
 • împrumuturi primite din alte surse ale sistemului C.A.R.(fondul de lichidităţi);

c. fonduri temporare şi fonduri cu scop special, create conform hotărârii adunării generale (conferinţa reprezentanţilor):

 • fondul pentru asistenţă socială.

Art.34 Aportul social este depersonalizat, face parte din patrimoniul casei de ajutor reciproc şi se constituie la înfiinţarea casei urmând a fi completat la înscrierea de noi membri, din depunerile acestora;

Art.35 Rezerva statutară constituie patrimoniu obştesc indivizibil, nu poate fi reclamat de membrii individuali sau distribuit acestora. Sursa principală de constituire a rezervei statutare este excedentul realizat la închiderea exerciţiului financiar. Rezerva statutară trebuie menţinută de casa de ajutor reciproc la un nivel corespunzător, pentru a realiza siguranţa depunerilor la fondul social şi pentru a acoperi eventualele pierderi din funcţionare, altele decât cele din împrumuturi neîncasate.

Art.36 Rezerva de risc se constituie din rezultatul exerciţiului înregistrat la finele anului financiar , cât şi din alte surse. Pentru a asigura administrarea prudentă a fondului social al membrilor prin urmărirea calităţii activelor şi controlul cheltuielilor, casa de ajutor reciproc va evalua lunar calitatea portofoliului de împrumuturi şi volumul pierderilor potenţiale cauzate de împrumuturi care au depăşit termenul de rambursare şi va constitui şi menţine rezerva de risc la nivele satisfăcătoare în orice moment. Rezerva de risc se constituie şi se utilizează pentru stingerea împrumuturilor nerecuperabile şi neacoperite prin resurse reglementate de risc de natura ajustărilor pentru pierderea de valoare a împrumuturilor. Soldul rămas neconsumat la finele anului se reportează în anul următor.

Art.37 Rezerva statutară şi rezerva de risc, constituite conform art.35 şi 36 trebuie menţinute de casa de ajutor reciproc în valoare de cel puţin 10% din activele totale.

Art.38 Nivelul minim al rezervei de risc se va modifica în baza unor reglementări adoptate de Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest.

Art.39 Fondul social al membrilor casei de ajutor reciproc este evidenţiat pe fiecare membru în parte, aparţine acestora sau moştenitorilor legali şi poate constitui garanţie pentru împrumuturile contractate. Fondul social se constituie conform hotărârii adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) membrilor.

Art.40 Fondul de repartizat membrilor constituie capitalul tranzitoriu al casei de ajutor reciproc, se creează din excedentul realizat la încheierea exerciţiului financiar rămas după suportarea din acesta a cotelor statutare menţionate la articolele 35 şi 36. Acest fond se repartizează membrilor casei de ajutor reciproc proporţional cu fondul social acumulat, cu vechimea neîntreruptă în C.A.R. şi ţinându-se cont de participarea fiecăruia la activitatea unităţii.

Art.41 Fondul pentru asistență socială face parte din capitalul tranzitoriu al casei de ajutor reciproc, se constituie prin contribuţii lunare ale membrilor, prin prelevare din dobânda din excedent cuvenită membrilor care nu şi-au achitat cu regularitate această obligaţie, sau prin cote repartizate din excedentul exerciţiului financiar, într-un cuantum aprobat de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor. Fondul pentru asistență socială este depersonalizat şi se utilizează numai pentru acordarea de ajutoare nerambursabile membrilor C.A.R. sau urmaşilor legali ai membrilor decedaţi, în funcţie de criteriile stabilite de consiliul director, precum și în alte situații stabilite de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor și detaliate în regulamente speciale, cum ar fi ajutoarele acordate membrilor salariați ai C.A.R. care se pensionează, sau cele destinate unor membri aflați în situații deosebite. Fondul pentru asistență socială rămas neconsumat la finele anului se reportează în anul următor. Din ajutorul de deces acordat urmaşilor legali se vor reţine eventualele datorii ale decedatului către casa de ajutor reciproc. Contribuţiile lunare ale membrilor la acest fond nu se restituie;

Art.42 Fondurile caselor de ajutor reciproc vor fi utilizate pentru:

 1. acordarea de împrumuturi membrilor;
 2. investiţii în active lichide sub formă de numerar sau instrumente financiare pe termen scurt, uşor de transformat în numerar, în cuantum de cel puţin 10% din totalul fondurilor sociale;
 3. fondurile care depăşesc solicitările de împrumut ale membrilor pot fi investite în alte instrumente cu risc redus, titluri emise şi garantate de stat, depuneri la instituţii financiare acreditate de Banca Naţională a României, depuneri la fondul de lichidităţi, precum şi în alte plasamente legale, conform aprobării consiliului director al casei de ajutor reciproc.

Art.43 Casa de ajutor reciproc nu va investi în împrumuturi mai mult de 90% din activele totale. Investiţiile totale ale casei de ajutor reciproc în active neproductive nu vor depăşi 5% din activele totale;

Art.44 Casa de ajutor reciproc trebuie să menţină fonduri lichide la valoarea de cel puţin 10% din fondurile sociale ale membrilor. Fondurile lichide reprezintă numerarul din casierie, sumele aflate în conturi curente la bănci, depozitele constituite la instituţiile financiare sau depunerile la fondul de lichidităţi al Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest.

Art.45 . Veniturile casei de ajutor reciproc sunt alcătuite din:

 1. dobânzile şi comisioanele încasate din plasarea disponibilităţilor în împrumuturile acordate membrilor;
 2. dobânzile încasate pentru disponibilul din contul curent la instituţiile financiare şi cele obţinute din certificate de trezorerie şi titluri de stat;
 3. dobânzile încasate pentru depozitele constituite la instituţiile financiare;
 4. dobânzile încasate pentru depunerile la fondul de lichidităţi;
 5. donaţii şi sponsorizări;
 6. venituri din dividende;
 7. alte venituri din activităţile fără scop patrimonial.

Art.46 Veniturile realizate în cursul anului, rămase după acoperirea cheltuielilor statutare, constituie excedentul exerciţiului financiar pentru perioada raportată.

Art.47 Din excedentul exerciţiului financiar, realizat la finele anului, se constituie fondurile şi rezervele casei de ajutor reciproc, conform prevederilor prezentului statut. În timpul anului se pot prelimina cote pentru constituirea fondurilor şi rezervelor numai în limitele prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, la finele anului urmând a se face regularizarea.

Art.48 Cheltuieli statutare

48.1 Cheltuielile statutare privind organizarea şi funcţionarea casei de ajutor reciproc sunt:

 1. cheltuieli materiale;
 2. cheltuieli cu servicii executate de terţi;
 3. cheltuieli cu personalul, inclusiv cele cu asigurările şi protecţia socială;
 4. cheltuieli de exploatare, inclusiv cele privind contribuţia datorată uniunii teritoriale;
 5. cheltuieli financiare, inclusiv dobânda lunară destinată bonificării fondului social al membrilor precum și contribuția la constituirea fondului de garantare a fondului social al membrilor;
 6. alte cheltuieli.

48.2 Cheltuielile de organizare şi funcţionare, inclusiv contribuţia de susţinere a activităţii Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest, aprobată în adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) acesteia, nu pot depăşi, de regulă, ponderea aprobată anual prin buget.

Art.49 Cheltuielile de organizare şi funcţionare, inclusiv contribuţia de susţinere a activităţii Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest, realizate la finele unui an calendaristic, ce nu pot fi acoperite în totalitate din venituri, constituie deficitul înregistrat la finele exerciţiului financiar respectiv.

Deficitul înregistrat se regularizează la finele anului din rezervele aflate în sold la finele anului.

Deficitul rămas neacoperit din rezerve, se reportează, pentru a fi acoperit din rezultatul exerciţiului financiar al anului următor. Deficitul neacoperit nu poate fi reportat mai mult de patru ani, după această perioadă casa de ajutor reciproc intrând în lichidare;

Art.50 Casa de ajutor reciproc participă la susţinerea financiară a Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest cu o contribuţie statutară stabilită anual de Conferinţa Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest în funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat.

 

Capitolul VII - Relaţiile casei de ajutor reciproc cu alte organe

 

Art.51 Confidenţialitatea operaţiunilor

51.1 Casa de ajutor reciproc asigură secretul deplin al operaţiunilor, nu prezintă documentele pentru control altor organe în afara celor menţionate în prezentul statut, decât cu aprobarea Consiliului director şi a reprezentantului Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest la care este afiliată.

51.2. La solicitarea organelor de control specializate ale statului cu privire la impozite şi taxe se pot pune la dispoziţie, spre verificare, conform legii, documentele referitoare la cheltuielile cu salariile de orice fel, precum şi alte operaţiuni din care să rezulte calcularea şi virarea corectă a obligaţiilor către bugetul statului.

 

Capitolul VIII – Fuziune; Divizare; Dizolvare; Lichidare

 

Art.52 Fuziunea

52.1 Fuziunea se poate realiza prin:

 1. absorbţia de către casa de ajutor reciproc a uneia sau mai multor case de ajutor reciproc. În această situaţie se preia în întregime activul şi pasivul casei sau al caselor de ajutor reciproc pe care le absoarbe păstrându-şi personalitatea juridică şi toate datele de identitate;
 2. casa de ajutor reciproc este absorbită de o altă casă de ajutor reciproc;
 3. casa de ajutor reciproc fuzionează cu una sau mai multe case de ajutor reciproc, rezultând o nouă casă de ajutor reciproc.

Art.53 Divizarea

Divizarea se face pe baza criteriilor si principiilor stabilite de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor. Divizarea poate fi totală sau parţială.

a. divizarea totală se face prin împărţirea întregului patrimoniu al casei de ajutor reciproc între două sau mai multe case de ajutor reciproc care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.

b. divizarea parţială se face prin desprinderea unei părţi din patrimoniul casei de ajutor reciproc, care continuă să existe, şi în transmiterea acestei părţi către una sau mai multe case de ajutor reciproc care există sau care se înfiinţează în acest mod.

c. patrimoniul casei de ajutor care a încetat a avea fiinţă prin divizare se împarte în mod egal între casele de ajutor reciproc dobânditoare, dacă prin protocolul încheiat nu s-a stabilit o altă proporţie.

d. în cazul divizării parţiale, când o parte din patrimoniul casei de ajutor reciproc se desprinde şi se transmite unei singure case de ajutor reciproc deja existente sau care se înfiinţează în acest mod, reducerea patrimoniului casei de ajutor reciproc divizată este proporţională cu partea transmisă.

e. în cazul în care partea desprinsă se transmite mai multor case de ajutor reciproc deja existente sau care se înfiinţează în acest mod, împărţirea patrimoniului între casa de ajutor reciproc de care s-a făcut desprinderea şi persoanele juridice dobânditoare se va face potrivit dispoziţiilor lit.b iar între casele de ajutor reciproc dobânditoare, împărţirea părţii desprinse se va face potrivit dispoziţiilor de la lit.a, ce se vor aplica în mod corespunzător.

Ca urmare a divizării, creanţele şi obligaţiile casei de ajutor reciproc sunt preluate în totalitate sau parţial de casele de ajutor reciproc care au preluat membrii, conform protocoalelor încheiate.

Art. 54 Dizolvarea

54.1 Casa de ajutor reciproc se dizolvă în următoarele situaţii:

 1. de drept;
 2. prin hotărârea instanţei abilitate de lege;
 3. prin hotărârea adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) membrilor casei de ajutor reciproc.

54.2. Casa de ajutor reciproc se dizolvă de drept prin:

 1. realizarea unui alt scop sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. imposibilitatea constituirii adunării generale (conferinţa reprezentanţilor) casei de ajutor reciproc sau a Consiliului director, în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit acestuia, adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) sau, după caz, Consiliul director trebuia constituit;
 3. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă aceasta nu a fost complinit timp de 3 luni.

54.3. Casa de ajutor reciproc se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a. când scopul sau activitatea desfăşurată a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite;

c. când casa de ajutor reciproc urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 1. când casa de ajutor reciproc a devenit insolvabilă.

54.4. Casa de ajutor reciproc se dizolvă şi prin hotărârea adunării generale (conferinţei reprezentanţilor) extraordinare cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi la lucrări. În termen de 15 zile de la data luării hotărârii de dizolvare, procesul verbal, se depune la instanţa de judecată.

Art.55 Lichidarea patrimoniului.

55.1 În cazurile de dizolvare prevăzute de lege şi menţionate şi în prezentul statut, lichidarea patrimoniului se face de un lichidator(i) astfel:

 1. numit de instanţa de judecată, dacă dizolvarea se dispune de aceasta;
 2. numit de adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor, dacă dizolvarea se hotărăşte de aceasta.

În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează odată cu numirea lichidatorilor.

Lichidatorii pot fi persoane fizice sau juridice. Persoanele fizice trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.

55.2 În cazul înregistrării pe cumulat a unui deficit, lichidarea patrimoniului se face în următoarea ordine:

a. din lichidităţile existente la data începerii procedurii de lichidare şi din cele ce se creează pe măsura încasării creanţelor se restituie membrilor casei de ajutor reciproc fondurile, în ordinea solicitării şi în cote proporţionale;

b. se urmăresc debitorii în vederea încasării creanţelor;

c. se valorifică bunurile imobile şi mobile disponibile, înregistrate în activ, mai puţin imobilul în care se derulează operaţiunile de lichidare;

d. se compensează creanţele datorate de membrii casei de ajutor reciproc, cu sumele cuvenite aceloraşi membri, din fondurile rămase;

 1. se diminuează fondurile sociale rămase, până la acoperirea diferenţei din pierderea rămasă, proporţional tuturor membrilor;

55.3. În celelalte cazuri, lichidarea patrimoniului se face în următoarea ordine:

 1. se compensează creanţele casei, datorate de membri cu sumele cuvenite aceloraşi membri, din fondurile sociale rămase;
 2. se urmăresc debitorii în vederea încasării creanţelor.

55.4. În finalul operaţiunilor de lichidare, se valorifică toate bunurile mobile şi imobile înregistrate, se urmăreşte pe căi legale încasarea creanţelor şi, pe măsura realizării lichidităţilor, se restituie:

 1. datoriile casei de ajutor reciproc cuvenite diverşilor creditori, persoane fizice şi juridice, în ordinea vechimii acestora;
 2. fondurile sociale rămase după acoperirea eventualelor pierderi, cuvenite membrilor casei de ajutor reciproc.

55.5. Sumele şi bunurile rămase după lichidarea casei de ajutor reciproc se transferă Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest la care aceasta este afiliată.

55.6. Lichidatorul îşi îndeplineşte mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 56 Radierea

56.1. Lichidatorul este obligat să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea casei de ajutor reciproc din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

56.2. După terminarea operaţiilor de lichidare, lichidatorul întocmeşte bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare, pe care le depune:

 1. un exemplar la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
 2. un exemplar, împreună cu documentele de arhivă care, potrivit legii, sunt obligatoriu a se păstra la Asociaţia C.A.R. Regiunea Vest la care este afiliată.

56.3. La data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza dovezii eliberate lichidatorului, casa de ajutor reciproc încetează ca persoană juridică.

 

Capitolul IX – Reglementări interne şi ale sistemului caselor de ajutor reciproc

 

Art.57 Pentru aplicarea prevederilor prezentului statut, a legilor care guvernează activitatea caselor de ajutor reciproc, Consiliul director poate emite norme şi proceduri de lucru.

Art.58 Casa de ajutor reciproc aplică şi respectă:

 1. hotărârile Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest, cu adaptare la specificul zonei;
 2. reglementările aprobate de adunarea generală (conferința reprezentanţilor) și de Consiliul director al Asociaţiei C.A.R. Regiunea Vest, Nomenclatorul funcţiilor şi prevederile Contractului colectiv de muncă aplicabil și ale Regulamentului intern aprobat de adunarea generală (conferința reprezentanţilor ) membrilor C.A.R..
 3. Planul de conturi şi precizările Ministerului Finanţelor Publice cu privire la activitatea persoanelor juridice nonprofit.

Prezentul statut reactualizat conform procesului verbal încheiat în data de 29.03.2022 a fost aprobat în adunarea generală (conferinţa reprezentanţilor) membrilor din data de 29.03.2022.

 

Adunarea generală (Conferinţa reprezentanţilor) CAR prin,
Preşedinte ASOCIAŢIA C.A.R. STRAJA
Popa Nelia