RAPORT DE MISIUNE SOCIALĂ
ASOCIAŢIA C.A.R. STRAJA - 31 DECEMBRIE 2022

 

I. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SOCIALĂ

Pe baza indicatorilor de performanță socială calculați la 31.12.2022, în comparație cu cei calculați la 31.12.2021 și cu cei din EU, ținând cont de misiunea socială a casei: „Oferirea de servicii financiare de creditare, economisire şi educaţie financiară, membrilor noștri, pentru a-şi satisface nevoile financiare personale şi de dezvoltare, de incluziune financiară și socială, creșterea nivelului de trai și de confort a comunității, din județele Hunedoara, Arad, Gorj și Bihor, din zonele urbane și rurale, situația se prezintă astfel:

1. Valoarea medie a împrumuturilor acordate ( active) a crescut de la 7073 lei la 7303 lei, peste nivelul țintă propus de 7251 lei şi mult sub media EU, deoarece se finanțează puține împrumuturi pentru activități generatoare de venituri, majoritatea împrumuturilor fiind de consum; Se constată evoluţie bună a indicatorului odată cu intrarea în normalitate şi încetarea stării creată de Pandemia Covid 19;

2. Valoarea medie a împrumuturilor acordate (active) ca procent din venitul naţional brut/locuitor a crescut de la 9,29 % la 11,25 %, peste nivelul ţintă de 9,68%;  Este un  indicator de incluziune socială și financiară a clienților care nu depășesc valoarea de 150%VNI/capita (VNI/capita - în România 31.12.2021, 14858,20 $ x 4,3707 lei=64940,73 lei) ceea ce demonstrează finanțarea membrilor cu venituri mici; 
Din numărul total de membri de 9177, 24,93% au venituri lunare sub 1000 lei şi 32,92 % au venituri cuprinse între 1001 lei şi 1999 lei.
3. Procentul de membri de sex feminin - indicator de incluziune socială a clienților de sex feminin ca urmare a discriminării acestora pe piața muncii - a crescut foarte puţin, de la 54,14 la 54,45, aproape de nivelul țintă propus pentru 2022 de 54,5 şi mai mare decât în EU;
4. Procentul de membri din mediul rural - indicator de incluziune socială a clienților din mediul rural, cu acces limitat la servicii financiare datorită infrastructurii financiare sub-dezvoltate- a crescut de la 32,89 la 33,71, peste nivelul țintă de 33%, ca urmare a promovării intensive a produselor în mediul rural, la cele trei sucursale Vladimirescu şi Şicula, din judeţul Arad şi Turburea din judeţul Gorj;
5. Procentul de credite pentru activități generatoare de venit /de dezvoltare afaceri-indicator de reintegrare socială și economică  susținut prin credite pentru activități generatoare de venituri care creează sau mențin locuri de muncă, a crescut uşor de la 0,63 la 0,64,  sub nivelul țintă de 5% şi  mult mai mic decât în EU care acordă microcredite; 
6. Procentul de credite pentru bunuri de utilizare îndelungată ( investiții, educație, achiziții, sănătate), destinate creșterii nivelului de trai și confort a crescut de la 55,51, la 58,16, mult mai mare decât nivelul țintă stabilit pentru anul 2022 de 20%;
7. Numărul și valoarea  împrumuturilor  acordate în anul 2022, de 2959, în valoare de 23978932 lei - a scăzut cu 85 împrumuturi, faţă de 31.12.2021, iar ca valoare a crescut cu 3,06%, sub valoarea ţintă cu 1614678 lei, cu 6,31% lei, sub aşteptările previzionate pentru anul 2022.
8. Productivitatea personalului angajat de la front office este de 242, peste media europeană și peste nivelul țintă de 227; S-a continuat stabilirea de obiective de dezvoltare pentru  toate sucursalele cu privire la creşterea gradului de sustenabilitate şi reducerea nivelului portofoliului de împrumuturi la risc de neplată a ratelor la scadență. 

9. Numărul de reclamații a membrilor activi - În anul 2022 s-au completat un număr de 650 de  formulare  din cei 2959 membri care au accesat împrumuturi de la CAR, adică 21,96 %. S-au luat în calcul şi chestionarele anonime. Niciun membru nu a transmis vreo sesizare sau reclamație.

Dintre aceștia 375 au fost salariați, 258 pensionari și 7 liber profesioniști; 301 de membri împrumutați au fost bărbați și 349 femei. Referitor la starea civilă: 506 sunt căsătoriți, 126 necăsătoriți și 18 familie monoparentală. Din cei 650 de membri care au accesat împrumuturi 373 au fost din mediul urban și 277 din mediul rural.

255 membri au  vechimea în CAR sub 1 an și 395 peste 1 an. Dintre membrii împrumutați în anul 2022, 4 membri au participat la Conferința CAR.

Din cei 650  membri împrumutați 93 au înregistrat restanțe la plata vechilor împrumuturi accesate la CAR Straja.

Contractul de împrumut este considerat ușor de înțeles de 625 membri, 24 membri îl consideră 75% ușor de înțeles, iar 1 membru 50%, fără a specifica ce anume nu înțelege.

Un singur  membru din cei 365 consideră abuzivă clauza din contract referitoare la dobânda de penalizare în caz de neplată la scadență a ratelor împrumutului.

Relația cu  personal angajat al CAR Straja a fost considerată foarte bună de 638 membri și bună de12 membri.

631 membri apreciază ca foarte bună calitatea produselor și serviciilor, și 19  bună.
10. Numărul de reclamații a membrilor retraşi - în urma completării chestionarelor de satisfacție a membrilor retrași, nu s-au înregistrat reclamații. S-au completat 188 de  formulare. Dintre cei ce au completat:
-113 au fost salariați, 59 pensionari și 16 liber profesioniști;
-75 de sex masculin și 113 de sex feminin;
-136 căsătoriți, 38 necăsătoriți și 14 provin din familie monoparentală:
-101 din mediul urban și 87 din mediul rural;
-33 au avut o vechime în CAR sub 1 an și 155 peste un an;
-un membru a participat la Conferința CAR;
-132 dintre membrii retrași au avut împrumuturi la CAR și 56 nu au accesat împrumuturi:
-62 dintre membrii retrași au avut restanțe la plata împrumuturilor.

La solicitarea  de  încetare a calității de membru s-a solicitat opinia despre cauzele de încetare, prin acordarea de note de la 1-10. În urma centralizării opiniilor au rezultat următoarele:
-188 au acordat nota 10 pentru ușurința cu care este înțeles contractul ;
-180 au acordat nota 10 și 8 nota 9, considerând ca nu sunt clauze abuzive în conținutul contractului de împrumut;
-referitor la relația cu  personal angajat al CAR Straja 177 au acordat nota 10 și 11 nota 9;
-toți cei 188 foști membri nu consideră creditul oferit prea scump;
-toți cei 188 foști membri nu consideră termenul de restituire prea scurt;
-174 au acordat nota 10 şi 14 nota 9 la întrebarea dacă consideră că nu se pot califica pentru primirea unui împrumut, motivele retragerii fiind altele;
-1 membru consideră bonificarea la fondul social prea mică, iar celilalţi 187 sunt mulţumiți;
-27  membri au accesat credite bancare, iar 5 nu.

Dintre motivele renunțării la calitatea de membru CAR s-au numărat: în primele luni ale anului 2022 războiul din Ucraina -18 membri, 15 membri plecarea din țară sau localitate și 8 membri motive de sănătate.

11. Reclamaţii  punctuale -  nu s-au înregistrat.

 

II. Hotărârea Consiliului director 

În urma centralizării chestionarelor de satisfacție, putem concluziona că relația membrilor cu CAR STRAJA se bazează pe încredere, relația cu personalul este foarte bună, deschisă, serviciile financiare şi sociale, puse la dispoziția membrilor sunt bune şi potrivite nevoilor acestora, activitatea este bine organizată iar  gradul de satisfacție este de peste 98%.
Consiliul director vizează o creștere constantă a indicatorilor de performanță socială, în concordanţă cu previziunile din Planul de afaceri, continuând următoarele măsuri: 
-Promovarea produsului -Împrumut EaSi  şi Împrumut Verde;
-Acordarea de consultanță la acordarea împrumuturilor, educație financiară și cheltuire responsabilă, 
-Acordarea de informaţii complete, transparente şi uşor de înţeles,
-Orientarea costurilor produselor financiare  către piaţa financiară, 
-Protejarea confidenţialităţii şi integrităţii informaţiilor,
-Respectarea prevederile Codului de conduită etică şi profesională, 
-Soluţionarea sesizărilor, propunerilor şi reclamaţiilor prin procedure interne,  
-Creşterea constantă a accesării serviciului de plată a ratelor şi cotizaţiilor online cu cardul bancar şi a serviciului de  încasare în locaţiile CAR cu cardul – POS;  

 

Președinte CAR
Ec. Popa Nelia